واحد فیزیوتراپی درمانگاه نرجس

فیزیوتراپی، خدمتی است که با هدایت و نظارت یک فیزیوتراپیست صورت می‌گیرد وشامل : بررسی، تشخیص، برنامه ریزی درمانی، مداخله و ارزیابی می‌باشد.درمانگاه نرجس شیراز با استفاده از تجهیزات روز آمد در حال ارائه خدمات در این زمینه می‌باشد.

خدمات و امکانات بخش فیزیوتراپی درمانگاه نرجس:

 • درمــان انــواع دردهای مفصلی، عصبی، عضلانی
 • درمان انواع آسیب های دیسک مهره گردن و کمر
 • درمــان پیشــرفته و تخصصــی قبــل و بعــد از جراحی (ترمیــم تاندون، مینیسک، رباط صلیبی و …)
 • درمان انواع شکستگی و آرتروز مفاصل و رماتیسم مفصلی
 • درمان انواع آسیب های شانه و آرنج
 • درمــان دردهای عضلانی مزمن مقــاوم بــه درمــان داروئی، بــا روش نویــن و پیشــرفته
 • توانبخشــی بیماران سکته مغــزی و ضربــه مغزی و کــودکان مبتـلـا بــه نقص حرکت
 • درمان انواع دردهای التهابی و مفصلی در کوتاهترین زمان
 • درمان دردهای شانه و پارگی عضله
 • درمان دردهای زانو و آرتروز پیشرفته و رماتیسم مفصلی
 • درمان التهاب دیسک گردن و کمر
 • کشش مکانیکی (ترکشن)
 • لیزرتراپی
 • درمان دیسک گردن و کمر
 • بازکردن اسپاسم عضلات اطراف گردن و ستون فقــرات با قابلیـت کشش  تـا 99 کیلوگــرم

کلینیک فیزیوتراپی درمانگاه نرجس در دو شیفت صبح و عصر آماده ارایه خدمات به همشهریان گرامی می‌باشد.

شماره تماس: 38223065          داخلی 402